Historie České křesťanské akademie v datech

Pozn JH: Ohlédnutí za historii ČKA může být inspirací pro místní skupinu ČKA v UL a také pro další rozvoj vysokoškolské pastoracea a tichého dialogu s akademickou obcí.

15. ledna 1990
Jednání přípravného výboru Křesťanské akademie, které schválilo prozatímní stanovy, se účastnilo 18 aktivistů, mj.Tomáš Halík, Václav Peřich, Petr Příhoda, Štěpán Špinka, Martin C. Putna, Filip Karfík, Michal Semín. V prohlášení se hovoří o založení Křesťanské akademie Praha, sdružení pro kulturu a vzdělávání v křesťanském duchu, jejímž cílem je mj.„pořádat cykly přednášek pro širokou veřejnost, přednášky zahraničních odborníků i specializovanější semináře, vydávat pracovní texty, příležitostné tisky a informační bulletin". K.A.P byla reprezentována Radou Křesťanské akademie, složenou z čestných členů. Mluvčím Rady K.A.P byl zvolen Josef Zvěřina.

8. března 1990
Křesťanská akademie Praha zahájila svou veřejnou činnost, kdy ve velké aule Filozofické fakulty UK v rámci cyklu „Křesťanství, kultura a svět" vystoupil Josef Zvěřina s úvodní přednáškou „Teologie a kultura". Každý týden pak v této aule probíhaly další přednášky převážně na teologická, filozofická a historická témata; od června 1990 se přesunuly na Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Dejvicích. Koncem května 1990 měla KAP už přes 400 členů.

Akademický rok 1990/91
Naplno se rozbíhá činnost několika sekcí - teologické (pod vedením Štěpána Špinky), filozofické (Michal Semín, Ivan Ozarčuk), psychologické (Štěpán Kovařík), dějin umění (Štěpán Kovařík, Jiří Kropáček), přírodních věd a techniky (Miloš Lokajíček), historické a česko-německé (Vácslav Babička), literární (Martin C. Putna) a divadelní (Věra Eliášková), tj. amatérské Divadlo Desetiletí (duchovní obnovy) u Jindřišské věže. Běželo osm přednáškových řad, doplněných o samostatné přednášky; většinou se konaly na Fakultě elektrotechnické ČVUT.

2. prosince 1990
Vyšly první Zprávy Křesťanské akademie Praha. "Nemáme teď v úmyslu zakládat časopis," upřesnil v úvodu Bořivoj Tydlitát. "Zpravodaj by měl obsahovat včasnou informaci o činnosti Křesťanské akademie a práci vašich zástupců, organizační sdělení a programy, které připravují pracovní sekce."

8. prosince 1990
Na společném zasedání Akademického výboru pracovních sekcí (AVPS) a Rady K.A.P byly schváleny změny ve struktuře akademie. Dosavadní funkce mluvčího Rady byla nahrazena funkcí prezidenta - zvolen Tomáš Halík a viceprezidenta - zvolen Petr Eben. Mezi zasedáními AVPS řídil činnost koordinační výbor, jehož předsedou byl Václav Peřich, sekretářkou na poloviční úvazek Ilona Dobalová. Akademie již měla asi 650 členů.

Březen 1991
Byl vydán první sborník přednášek z cyklu Křesťanství, kultura a svět. Vyšlo druhé číslo Universa, revue přírodovědecké a technické sekce K.A.P (první bylo připraveno ještě před sametovou revolucí), šéfredaktorem byl Karel Šprunk. K.A.P získala první větší finanční zdroje ze zahraničí ve formě účelových darů (mnichovské arcibiskupství), brzy nato i dlouhodobou finanční podporu (Ackermann-Gemeinde).

Duben 1991
Akademie si pronajala kancelář v Emauzském klášteru, kde začal pracovat její sekretariát a kde sídlí dodnes. Předsedou koordinačního výboru se stal Štěpán Špinka. V Mariánských Lázních proběhlo setkání zástupců akademie se členy Ackermann-Gemeinde, navazující na první svobodné setkání českých a sudetoněmeckých katolíků v Marktredwitz (březen 1990). Při těchto „2. Mariánskolázeňských rozhovorech" byly domluveny základní směry spolupráce, která funguje dodnes. Na konci setkání bylo vydáno společné prohlášení, v němž se mj. píše:„Soužití Čechů a Němců po staletí spoluurčovalo duchovní, kulturní a hospodářskou podobu Evropy." (...) Pokud jde o problém nápravy křivd,„schůdným řešením by se pro křesťany mělo stát odpuštění a zřeknutí se nároků."

Jarní semestr 1991
V rámci přednáškových řad „Křesťanství a filozofie - Velké epochy" a „Čemu jako křesťané věříme" přednášely v Praze významné zahraniční osobnosti - Robert Spaemann, Mikuláš Lobkowicz, Joseph Schumacher, Leo Scheffczyk, Walter Kasper aj.

Srpen 1991
Výkonným ředitelem se stal Tomáš Doležel. Jiří Dvořák začal budovat knihovnu s čítárnou, jejíž předností je rozsáhlá paleta křesťanských periodik. Pro veřejnost byla otevřena v roce 1994. Zároveň v letech 1994-2004 akademie zajišťovala chod tzv. Pokoncilní knihovny v arcibiskupském paláci, ze které později vznikla Centrální katolická knihovna sídlící v budově Katolické teologické fakulty v Dejvicích.

1991
Vedle sborníků z přednášek začala akademie vydávat i další teologickou, filozofickou i historickou literaturu. V letech 1991 -1999 vyšlo celkem na 50 titulů. Redakční práce vedla Helena Webrová a posléze Ivan Ozarčuk.

Akademický rok 1991/92
V zimním semestru přijeli přednášet další významní teologové ze zahraničí, mj. Johannes Stöhr, Hans Waldenfels, Antoine van den Hoogen, Günter Virt, Egon Kappelari.

1992
Předsedou koordinačního výboru se stal Jiří Vackář. Dosavadní Zprávy K.A.P nahradil Zpravodaj K.A.P, vydávaný dvakrát až třikrát ročně. Křesťanská akademie Praha měla 7 pracovních sekcí a přibližně 700 členů. Vznikly první pobočky K.A.P - v Karlových Varech (září 1991), Plzni (leden 1992), během roku 1993 včeských Budějovicích a Liberci.

30. března 1992
V rámci cyklu katolické dogmatiky „Čemu jako křesťané věříme" proslovil přednášku prefekt Kongregace pro nauky víry Joseph kardinál Ratzinger na téma „Křesťanská eschatologie".

pokračování v dokumentu v příloze